branding logo

Polityka Prywatności Viasat World

Poniżej jest opisana nasza Polityka Prywatności. Grupa Viasat World Limited (dalej nazywana“Viasat ” lub “my” lub “nas” lub “nasza”) ”)chroni i szanuje prywatność Użytkowników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka dotyczy korzystania z tej witryny internetowej (niezależnie od tego, skąd odbywa się dostęp).

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób przetwarzamy wszelkie zebrane przez nas lub dostarczone nam dane osobowe Użytkowników. Ponadto, informuje o tym, gdzie przechowujemy te dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby poznać nasze zasady i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu postępowania z nimi.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych, które dotyczą dzieci.naszą prośbę, możemy nie być w stanie wykonać żadnej umowy, którą zawarliśmy lub zamierzamy zawrzeć z Użytkownikiem.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, własnego konta lub innych spraw, w których oczekiwana jest nasza pomoc, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem legal@viasatworld.com. Należy pamiętać, że w przypadku kontaktu, ze względu na bezpieczeństwo nasze i naszych Użytkowników może być wymagane potwierdzenie tożsamości nadawcy.

Viasat World Limited jest administratorem danych osobowych do celów rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Nasz adres to Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Wielka Brytania.

Użytkownicy mają prawo do składania w dowolnym czasie zażaleń do Biura Komisarza ds. Informacji („ICO” – Information Commissioner’s Office) – brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Z przyjemnością odpowiemy na Państwa zastrzeżenia, zanim zwrócą się Państwo do ICO, więc uprzejmie prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

Zbieranie danych

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

a) Dane dostarczane przez Użytkowników:

Użytkownicy mogą przekazywać nam dane korzystając z tej witryny internetowej, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Ta kategoria obejmuje wszelkie dane, które Użytkownicy mogą przekazywać za pomocą tej witryny internetowej, po zasubskrybowaniu naszego biuletynu informacyjnego lub publikacji, wzięciu udziału w konkursie; promocji lub ankiecie, zamówieniu materiałów marketingowych lub innego rodzaju interakcji z witryną („Działania”). W przypadku kontaktu z nami, należy pamiętać, że prowadzimy rejestr korespondencji. Takie dane mogą obejmować mię i nazwisko, adres, kod pocztowy i adres e-mail Użytkownika.

Możemy również gromadzić i przechowywać dane marketingowe i dotyczące komunikacji, w tym dane dotyczące zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od nas i współpracujących z nami stron trzecich oraz preferencje Użytkowników dotyczące komunikacji.

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub na podstawie warunków jakiejkolwiek umowy zawartej z Użytkownikiem, a Użytkownik nie dostarczy nam tych danych na

b) Dane, które gromadzimy automatycznie:

Możemy automatycznie gromadzić dane techniczne, gdy Użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej. Mogą one obejmować adres używany przez protokół internetowy (IP), tożsamość dostawcy usług internetowych, typ urządzenia używanego do przeglądania, typ i wersję przeglądarki, wykonywane działania i wzory przeglądania, ustawienia strefy czasowej i lokalizację.

W przypadku dostępu do tej witryny internetowej za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące typu używanego urządzenia, niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia (np. numeru IMEI/MEID/ESN, adresu MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia lub numeru telefonu komórkowego używanego przez urządzenie), numeru seryjnego karty SIM oraz identyfikatora Android ID w celu utworzenia niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia z użyciem UUID, danych sieci komórkowej, mobilnego systemu operacyjnego, typu używanej przeglądarki mobilnej, języka użytkownika, modelu/marki urządzenia mobilnego, wersji OS i oraz danych IPv4 (dane urządzenia).

c) Dane, które otrzymujemy z innych źródeł (dane osób trzecich):

Ściśle współpracujemy z osobami trzecimi („Dostawcami Usług”), między innymi w celu uzyskiwania usług wsparcia technicznego. Będziemy otrzymywać od nich dane o Użytkownikach, wyłącznie w celu udostępniania i ulepszania tej witryny internetowej oraz zwiększenia komfortu Użytkowników podczas Działań.

Pliki cookie

Używamy plików cookie, aby odróżnić Użytkownika od innych Użytkowników witryny internetowej. Są to między innymi pliki Google Analytics, pliki określające język użytkownika, lokalizację oraz pliki JsessionID. Pomaga nam to zapewnić Użytkownikom komfort podczas wykonywania Działań, ulepszać naszą witrynę internetową oraz jej funkcje.

Użytkownik może zablokować pliki cookie, włączając w przeglądarce ustawienia, które uniemożliwiają tworzenie i używanie wszystkich lub wybranych plików cookie. Jeśli jednak Użytkownik wybierze ustawienia przeglądarki internetowej, które blokują wszystkie pliki cookie, dostęp do naszej witryny lub niektórych jej części może nie być możliwy.

Wykorzystywanie Danych

Wykorzystujemy Dane dotyczące Użytkowników do:

 • ustalania położenia geograficznego Użytkowników, tożsamości ich dostawców usług internetowych oraz szybkiego i skutecznego reagowania na wszelkie zapytania i prośby;
 • zapobiegania działaniom, które mogą być zabronione lub nielegalne, w tym oszustwom oraz egzekwowania stosowania naszych zasad; oraz
 • analizowania i poznawania osób odwiedzających naszą witrynę internetową, ulepszania witryny oraz zwiększania komfortu Działań Użytkowników.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Dane Użytkowników są przez nas używane w następujących okolicznościach:

 • gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Użytkownikiem;
 • gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie (a) przekazywania naszym subskrybentom najnowszych wiadomości dotyczących Viasat; lub (b) poprawy komfortu Użytkowników, którzy korzystają z naszej witryny i jej funkcji; oraz
 • gdy musimy wypełnić obowiązki prawne lub regulacyjne.

Ujawnianie danych Użytkowników

Ujawnimy zebrane od Użytkowników dane następującym podmiotom:

Naszym Dostawcom Usług – dzielimy się danymi Użytkowników z naszymi Dostawcami Usług w celu udostępniania i dalszego doskonalenia witryny internetowej i zwiększania komfortu Użytkowników wykonujących Działania.

Innym osobom trzecim – udostępniamy dane Użytkowników innym osobom trzecim:

 • w przypadku sprzedaży lub nabycia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywów –ujawniamy wówczas dane osobowe Użytkowników ewentualnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywów;
 • jeżeli Viasat lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w którym to przypadku przechowywane przez nas dane osobowe Użytkowników będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeżeli zostaniemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkowników w celu spełnienia jakichkolwiek prawnych lub regulacyjnych obowiązków lub nakazów; lub
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych Użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego.

Gdzie przechowujemy dane osobowe

Dane, które zbieramy od Użytkowników, mogą być przekazywane do miejsca, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) oraz w nim przechowywane. Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych Dostawców Usług. Personel ten może brać udział w wykonywaniu zlecenia Użytkownika, przetwarzaniu jego danych oraz świadczeniu usług związanych z witryną internetową i Działaniami. Przekazując swoje dane osobowe, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmujemy wszelkie kroki, uznawane rozsądnie za niezbędne, aby dane Użytkowników były traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma (lub wybierze) hasło, które umożliwia dostęp do dowolnej części tej witryny internetowej, będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła żadnej innej osobie.

Niestety transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na nasze serwery – każde przesyłanie danych odbywa się na ryzyko Użytkowników. Po otrzymaniu danych Użytkowników, będziemy stosować rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczające, w tym protokół Hyper Text Transfer Protocol Secure (z zastrzeżeniem możliwości zmian w przyszłości), aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników tak długo, jak długo dane te będą potrzebne nam i jakiejkolwiek odpowiedniej stronie trzeciej, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z tej witryny internetowej i wykonywanie Działań. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych, możemy brać pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz okresy, podczas których będziemy musieli przechowywać dane osobowe, aby móc wypełniać nasze obowiązki prawne (np. w celu rozpatrywania reklamacji i zapytań).

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, co umożliwia im otrzymywanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • żądania poprawienia swoich danych osobowych, co umożliwia Użytkownikom korygowanie wszelkich niepełnych lub nieprawidłowych danych, które posiadamy; w takim przypadku może być wymagana weryfikacja poprawności nowych, dostarczonych nam danych;
 • żądania usunięcia danych osobowych, dzięki czemu Użytkownicy mogą zażądać od nas usunięcia ich danych osobowych, gdy nie ma żadnego uzasadnionego powodu ich dalszego przetwarzania; Użytkownicy mają również prawo zażądania od nas skasowania lub usunięcia ich danych osobowych w przypadku wykorzystania prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w przypadku gdy przetwarzaliśmy dane osobowe Użytkowników niezgodnie z prawem oraz w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani przez lokalnie obowiązujące prawo do usunięcia danych osobowych Użytkowników (należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcie danych osobowych, jeśli będą występować określone przyczyny prawnych, o których Użytkownik zostanie wówczas poinformowany w czasie przekazania żądania);
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy takie przetwarzanie jest dokonywane w naszym uzasadnionym interesie, a sytuacja Użytkowników sprawia, że chcą sprzeciwić się przetwarzaniu danych na takiej podstawie, ponieważ uznają, że narusza to ich podstawowe prawa i wolności; Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw wobec używania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez ich zgody; w niektórych przypadkach możemy jednak wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji o Użytkownikach, które mają pierwszeństwo przed prawami i wolnościami Użytkowników;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co umożliwia zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli Użytkownik chce, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) jeśli sposób w jaki wykorzystujemy dane jest niezgodny z prawem, ale Użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli Użytkownik wymaga, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie potrzebujemy ich dłużej, ponieważ są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, wykonania lub obrony jego roszczeń; lub (d) jeśli Użytkownik wyraził sprzeciw wobec używania jego danych, ale musimy sprawdzić, czy nie mamy nadrzędnych, zgodnych z prawem podstaw do ich wykorzystywania;
 • żądania przekazania danych osobowych Użytkownikowi lub stronie trzeciej – w takim przypadku przekażemy Użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej, dane osobowe Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym, czytelnym maszynowo formacie (należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na których przetwarzanie Użytkownik uprzednio wyraził zgodę lub przypadków gdy wykorzystujemy takie informacje w celu wykonania jakiejkolwiek umowy z Użytkownikiem); oraz
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody; w przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczyć Użytkownikowi określonych produktów lub usług; w takim przypadku poinformujemy Użytkownika w momencie wycofania zgody.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy skontaktować się z nami, pisząc na adres legal@viasatworld.com. Możemy poprosić o podanie nam określonych danych w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika oraz jego/jej prawa dostępu do danych (lub wykonania jakichkolwiek innych praw). Ma to zapewnić, że dane Użytkownika nie zostaną przekazane innej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Zmiany Polityki Prywatności

Co pewien czas może wystąpić potrzeba zmiany niniejszej Polityki Prywatności, do czego jesteśmy uprawnieni według własnego uznania. Najnowsza wersja niniejszej Polityki Prywatności zastępuje wszelkie poprzednie wersje. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia będzie równoznaczne z wyrażeniem dorozumianej zgody na wszelkie zmiany. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na jakiekolwiek zmiany, musi zaprzestać korzystania z tej witryny internetowej i zrezygnować z otrzymywania informacji od nas, informując nas o tym przez wysłanie wiadomości na adres marketing@viasatworld.com.

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy o kierowanie ich na adres Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Wielka Brytania lub przesyłanie pocztą elektroniczną na adres legal@viasatworld.com.